Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste Lempäälän seurakunta/nuorisokasvatus

 

Rekisterinpitäjä

Lempäälän seurakunta, Kirkkopolku 1, PL 40, 37501 Lempäälä

 

Yhteyshenkilö

Kirkkoherranviraston toimistosihteeri Päivi Salo, Kirkkopolku 1, PL 40, 37501 Lempäälä, p. 050 544 3357,

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Vs. kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen, PL 226, 33101 Tampere, p. 050 300 6306,

 

Rekisterin nimi

Lempäälän seurakunnan nuorisokasvatuksen rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

*yhteydenpito toimintaan osallistuviin (kerhot, leirit, retket, tapahtumat)

*yhteydenpito tarvittaessa alaikäisten huoltajiin

*läsnäolojen kirjaaminen toimintaa, tilastointia ja tarvittaessa vakuutuksia varten

*erityistarpeiden huomioiminen (ruokailut, toiminnot, avustaminen)

*palkan/palkkion maksamiseksi

*oikeusperusteet: merkityksellinen ja asianmukainen suhde rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä, lakiin ja sopimuksiin perustuvat velvollisuudet, henkilön antama suostumus henkilökohtaisten tietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten 

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

*toimintaan osallistuvat (kuten kerholaiset, kerhonohjaajat, isoskoulutettavat, avustajat, esiintyjät)

*yhteystiedot, nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköposti, erityisruokavalio, allergiat

*tarvittaessa muut terveyteen, elämäntilanteeseen ja käyttäytymiseen liittyvät tiedot, huoltajien yhteystiedot 

Tietolähteet

asianosaiset itse tai heidän huoltajansa ilmoittavat tarvittavat tiedot sähköisen ilmoittautumisen kautta  tai suoraan työntekijöille/vapaaehtoistyöntekijöille.

 

 

Tietojen luovutukset

onnettomuuden tai tapaturman sattuessa tietoja luovutetaan terveyskeskuksen, sairaalan ja/tai vakuutusyhtiön työntekijöille sekä tarvittaessa viranomaistahoille lakiperusteisesti

 

Henkilötietojen säilytysaika

*leirien, retkien, tapahtumien henkilötietoja säilytetään vuoden ajan

*onnettomuuden, tapaturman ja/tai läheltä piti -tilanteen henkilötietoja säilytetään kymmenen vuoden ajan raportin tekemisestä

*toimintaan osallistuvien tiedot säilytetään joko toimintakauden ajan tai niin kauan kuin henkilö on toiminnassa mukana

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

   

 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

   

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

   

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

  Tietosuojavaltuutetun toimisto

  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

  p. 029 56 66700,